Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkół nr 5 Specjalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.specjalna.iaw.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Na stronie znajdują się przyciski zapewniające:

 • odstęp między akapitami
 • odstęp między wierszami
 • odstęp między słowami
 • odstęp między literami
 • normalną wielkość tekstu
 • dużą wielkość tekstu
 • bardzo dużą wielkość tekstu
 • wersję kontrastową
 • kanał RSS

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-27

Data aktualizacji deklaracji: 2023-02-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Jolanta Dudczyk

E-mail osoby kontaktowej: specjalna@pro.onet.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 442 74 01

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres organu odwoławczego: ul. Grunwaldzka 59a 33-300 Nowy Sącz

Adres e-mail organu odwoławczego: skargi.wnioski@pfron.org.pl

Telefon organu odwoławczego: 18 444 36 23

Dostępność architektoniczna

Szkoła składa się z pięciu budynków czterech A, B, C, D parterowych oraz jednego H  piętrowego. Budynki szkoły mieszczą się przy ul. Magazynowej 6 w Nowym Sączu. Wejście do szkoły (budynek A) znajduje się od ulicy Magazynowej.  Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto na teren szkoły można dostać się przez  bramę wjazdową znajdująca się także przy ulicy Magazynowej.

Budynki na zewnątrz oznaczono literowo: A (dyrekcja szkoły, sekretariat szkolny, sekretarz, księgowość, sale lekcyjne, toalety), B (pokój nauczycielski, gabinet pedagoga szkolnego, kierownik warsztatów szkolnych, sale lekcyjne, szatnie, toalety), D (sale lekcyjne, toalety), H (gabinet pomocy przedmedycznej, logopeda, psycholog, biblioteka , toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo, sale lekcyjne, szatnie, sala gimnastyczna, toalety). Budynki nie posiadają wind, platform schodowych oraz  schodołazów. Wzdłuż budynku
C, D, H znajduje się chodnik z podjazdem na wózki inwalidzkie.

Szkoła posiada dwa samochody z zamontowanymi urządzeniami do przewozu osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada duży parking z możliwością dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynków  C, D można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy poszczególnych budynkach są pracownicy obsługi oraz administracji.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

129884