Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

            Rok szkolny 1966/67 to początek działalności ZSZSp w Nowym Sączu powołanej z inicjatywy zasłużonego pedagoga Pani Walerii Pietruszewskiej. Szkoła została powołana przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie w porozumieniu ze Spółdzielnią Inwalidów im. Juliana Marchlewskiego w Nowym Sączu. W początkowym okresie wchodziła w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, następnie została przemianowana na Szkołę Przyzakładową Spółdzielni. Siedzibą Szkoły był dotychczasowy budynek Szkoły Podstawowej nr 12 w Nowym Sączu przy ulicy Pijarskiej, gdyż ta przeniosła się do nowowybudowanego obiektu przy ulicy Broniewskiego i rozpoczęła działalność jako Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nowym Sączu.
            Początki były bardzo skromne. Pierwszy rok szkolny rozpoczęło 15 chłopców uczących się w zawodzie ślusarz. W kolejnych latach przybywało młodzieży realizującej kształcenie w różnych zawodach. 

            ​Lata od 1 września 1971 roku do końca sierpnia 1977 roku to okres samodzielnej działalności placówki podległej KOiW w Krakowie, pod nazwą ZSZ Sp nr 4 w Nowym Sączu. W okresie od 1 września 1977r. do 30 września 1981r. szkoła została włączona, jako filia, do Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych. Koleje losu szkoły były zmienne. W ciągu 15 lat sześciokrotnie zmieniała swój status organizacyjny. W październiku 1981 roku szkoła ponownie uzyskała status Placówki Samodzielnej. Siedzibą szkoły były wówczas budynki przy ulicy Pijarskiej, wciąż remontowane i dostosowywane do potrzeb szkoły. Kolejne wielkie wyzwanie dla szkoły to zmiana lokalizacji przypadająca na rok 1990 do obiektów przekazanych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Melioracji w Nowym Sączu.
Przez cały czas, do chwili obecnej trwa modernizacja pomieszczeń, urządzanie nowych klasopracowni, głównie własnymi siłami. Wszystkie zmiany i dokonania nie były by możliwe gdyby nie praca i zaangażowanie wielu ludzi, w szczególności całego Grona Pedagogicznego.
          Nasza szkoła​, jako Szkoła Zawodowa na przestrzeni niespełna 50 lat kształciła i kształci młodżież niepełnosprawną intelektualnie w wielu zawodach, takich jak: ślusarz, ogrodnik, stolarz, dziewiarz, introligator, hafciarz, krawiec, monter urządzeń elektrycznych, pracownik montażu w budownictwie, murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, cukiernik, tapicer.
Cykl edukacji trwa trzy lata, za wyjątkiem Oddziałów Przysposabiających do Zawodu, które zostały utworzone w strukturze Szkoły Zawodowej w roku szkolnym 1984/85, gdzie edukacja trwała 2 lata.
           Nasza placówka jako Szkoła Zawodowa przez wiele lat była organizatorem egzaminu zawodowego dla uczniów kończących szkołę w wyniku którego uczniowie otrzymywali tytuł "robotnika wykwalifikowanego"  w wybranym zawodzie.
W latach 1999 - 2003 szkoła podjęła współpracę z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, dzięki czemu uczniowie kończący szkołę mieli możliwość zdawania Egzaminu Czeladniczego, co dało im dodatkowe kwalifikacje i perspektywy zatrudnienia.
Od 2004 roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdają Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe nadzorowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
           Z dniem 1 września 2007 roku nastąpiła zmiana organizacyjna placówki i szkoła uzyskała nazwę Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych. W skład placówki wchodzi:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
- ​Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W ZSZ młodzież kształci się na kierunkach: kucharz, cukiernik, murarz-tynkarz, stolarz, krawiec - kontynuacja zawodu. Szkoła posiada świetnie przygotowana bazę dydaktyczną. W ramach realizowanych projektów doposażono i wyremontowano pracownię stolarską, gastronomiczną oraz zaopatrzono sale dydaktyczne w sprzęt multimedialny.
          Warto podkreślić bogatą ofertę edukacyjna szkoły, nie tylko w zakresie kształcenia zawodowego i obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w zakresie zajęć pozalekcyjnych takich jak konkursy szkolne i pozaszkolne, festiwale, wystawy, wycieczki, rajdy, zawody sportowe, zabawy, uroczyste obchody różnych świąt. Młodzież biorąc udział w wymienionych formach zajęć odnosi mniejsze i większe sukcesy.

127413