Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki

Działania profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Treść

Działania profilaktyczne realizowane w roku szkolnym 2023/2024

 • udział w zajęciach integracyjno- profilaktycznych- celem spotkań było: kształtowanie
  i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości, poznanie swoich mocnych stron, dostrzeganie i docenianie własnych sukcesów i kształtowanie pozytywnego myślenia
  o samym sobie., inicjatywa i radzenie sobie z przeszkodami – myślenie koncepcyjne i analityczne, rozwijanie samodzielności, niezależności i odpowiedzialności, kształtowanie zdolności do samooceny i samokontroli, rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie troski o własne zdrowie, sprawność fizyczną i dobrą kondycję psychiczną, poznanie własnego środowiska i odczuwanie radości w obcowaniu z przyrodą, edukacja w zakresie efektywnego zarządzanie własnym czasem.
 • udział w zajęciach profilaktycznych „ Ars- czyli jak dbać o miłość”- celem programu była próba ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem
  i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
 • udział w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne-  zajęcia te miały na celu poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania, doskonalenie umiejętności społecznych, rozwijanie zdolności akceptacji siebie innych, naukę w wychodzeniu z ról niekorzystnych, budowanie pozytywnego obrazu siebie, edukację w zakresie umiejętności rozwiązywania konfliktów, problemów, a także edukację w zakresie asertywnego zachowania się, redukcję napięć psychicznych, obniżenie poziomu agresji uczniów, wspomożenie i wdrożenie do rozumienia norm moralnych obowiązujących w społeczeństwie, wyposażenie uczniów
  w umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”-głównym celem tej akcji jest inicjowanie
  i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów internetowych, bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.
 • udział uczniów niepełnosprawnych w innowacji pedagogicznej – „ Instaling sposobem na wzbogacenie słownictwa i umiejętności matematycznych” w klasach pierwszych
 • udział w   kampanii społecznej  „ Włącz myślenie” miał zachęcić do uważnego reagowania rodziców na zachowanie ich dzieci , zauważania potrzeb i przypominania , ze dorośli powinni stanowić dla nich oparcie.
 • udział w pogadance na, którą proszono emerytowaną kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich p. Marię K., dla klas III Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych na temat:” Zagrożenia współczesnej młodzieży, przestępczość, środki psychoaktywne, instytucje pomocowe”. Jej celem było jest nie tylko zapobieganie używaniu zagrożeniom, lecz także innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób, a także przygotowanie młodzieży do wyjścia młodzieży klas najstarszych na rynek pracy.
 • udział w pogadance, z przedstawicielem Policji z wydziału prewencji,  dla młodzieży klas I Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych w ramach programów „ Razem bezpiecznie”, Bezpieczne wakacje”. Podstawowymi celami spotkania było : bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa,wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach, uświadomienie  zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk oraz uwrażliwienie na skutki beztroskich i nierozważnych zabaw, jak również zachowań w wodzie
 • udział uczniów kl. II Zespołu Szkół nr 5 , Szkoły Branżowej I Stopnia  nr 4 w wycieczce do Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą służb więziennych, zasad funkcjonowania więzienia, profilaktyki dotyczącej następstw złych, społecznie nieakceptowanych zachowań czy nieprzystosowania społecznego. W sposób zrozumiały przedstawiono młodzieży w jaki sposób należy postępować by strzec się przed przestępczością, jak należy się zachowywać by unikać kłopotów związanych z łamaniem prawa.
 • prowadzono pogadanki  ramach programu "Depresja- rozumiesz, pomagasz"
 • w klasach I-III prowadzono lekcje dotyczące praw i obowiązków ucznia
  w szkole i dziecka w rodzinie.
128600