Przejdź do treści
Baner 2024
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu

Wydarzenia

Przejdź do Menu Techniczne

Menu

Innowacja „Z matematyką za pan brat”

Treść

We wrześniu uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4 rozpoczęli innowację pt. „Z matematyką za pan brat”.
Czas realizacji innowacji obejmuje wrzesień 2020 roku do czerwca 2021 roku z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjneji rewalidacyjnej.

Celem zajęć prowadzonych w oparciu o niniejszy program jest uzupełnienie, utrwalenie i poszerzenie wiadomości uczniów zdobytych podczas lekcji matematyki. Nowatorstwo planowanych zajęć polega na podzieleniu klas na dwa poziomy: rozszerzający i wyrównujący wiedzę. W ten sposób uczniowie mający trudności w nauce uzyskają szansę na ponowne wyjaśnienie i uzupełnienie przez nauczyciela wiadomości, natomiast uczniowie uzdolnieni matematycznie będą mogli poszerzyć i zgłębić wiedzę w zakresie nauczanych podczas lekcji treści programowych. Innowacja ma na celu szerzenie idei stosowania matematyki z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do odpowiedzialności i samodzielności. 

Założeniem innowacji jest przeznaczenie w danym dziale programowym co najmniej 2 godzin zajęć na tzw. „matematykę w zastosowaniach”, której celem jest realizacja obowiązującego w danej klasie materiału nauczania poprzez różnorodne ćwiczenia praktyczne rozwijające umiejętności wykorzystania wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów. Praca wspólna na lekcjach jak i samodzielna w domu będzie wspomagana przez platformy edukacyjne i programy multimedialne, zaś metoda projektu będzie również stosowaną metodą pracy z uczniami. Dodatkowym efektem pracy uczniów na tych zajęciach będą pomoce matematyczne służące innym nauczycielom i uczniom innych klas.

Projekt obejmował będzie: ćwiczenia praktyczne podczas lekcji i zajęć rewalidacyjnych, prezentacje prac projektowych uczniów, pracę z platformą edukacyjną epodreczniki.pl, math.edu.pl i innymi, zorganizowanie w szkole Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i Dnia Matematyki, przeprowadzenie konkursu „Z matematyką za pan brat” dla chętnych uczniów uczestniczących w innowacji. Autorkami innowacji są nauczycielki matematyki E. Bargieł i V. Uroda.

127411